Hovedentreprenør i Uruguay

Lokal tid:
02:46:42
Marfil Inversiones Inmobiliarias

Marfil Inversiones Inmobiliarias

Ing. Carlos María Maggiolo, Montevideo
real_estate_agencyLæs mere

AFilms

Ingeniero Carlos Ma. Maggiolo 477, Montevideo
point_of_interestLæs mere
Regalos Empresariales

Regalos Empresariales

Ingeniero Carlos Ma. Maggiolo 481, Montevideo
clothing_storeLæs mere
Web pages Uruguay

Web pages Uruguay

Maggiolo 481 C, Montevideo
point_of_interestLæs mere

Cayetana

Ingeniero Carlos Ma. Maggiolo 499, Montevideo
cafeLæs mere

Piedras Marina

2221, Benito Nardone, Montevideo
point_of_interestLæs mere

Fundación Julio Ricaldoni

2310,, Benito Nardone, Montevideo
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning